天线香蕉人线伊看4

当前位置: 首頁 >> 李舒 >> 郊廟歌辭 讓皇帝廟樂章 迎神

郊廟歌辭 讓皇帝廟樂章 迎神

郊廟歌辭 讓皇帝廟樂章 迎神
作者: 李舒
朝代:
郊廟歌辭 讓皇帝廟樂章 迎神
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'rang', 'huang', 'di', 'miao', 'le', 'zhang', 'ying', 'shen']
皇矣天宗,德先王季 。
['huang', 'yi', 'tian', 'zong', 'de', 'xian', 'wang', 'ji']

因心則友,克讓以位 。
['yin', 'xin', 'ze', 'you', 'ke', 'rang', 'yi', 'wei']

爰命有司,式遵前志 。
['yuan', 'ming', 'you', 'si', 'shi', 'zun', 'qian', 'zhi']

神其降靈,昭饗祀事 。
['shen', 'qi', 'jiang', 'ling', 'zhao', 'xiang', 'si', 'shi']


簡體:
郊庙歌辞 让皇帝庙乐章 迎神
皇矣天宗,德先王季 。
因心则友,克让以位 。
爰命有司,式遵前志 。
神其降灵,昭飨祀事 。